กฎกติกา  ใน ส่วนร้านค้า เว๊ป   www.antigpra.com

สำหรับบุคคลภายนอก ที่มิใช่สมาชิืก ของเว๊ปไซด์ ANTIGPRA.COM

กรณีที่บุคคลภายนอก เข้ามาทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า หรือ พระเครื่อง ในส่วนร้านค้า

บุึคคลภายนอก ได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

1 สิทธิความพึงพอใจ บุคคลภายนอก ที่ เข้ามาซื้อสินค้า หรือ พระเครื่อง จากสมาชิกในส่วนร้านค้า และ ได้รับ สินค้า หรือพระเครื่อง

รายการนั้นแล้ว เกิดไม่พอใจในสินค้านั้น ท่านสามารถส่งคืนยัง เจ้าของร้านค้านั้นได้ ภายใน 2 วัน นับแต่วันได้รับสินค้านั้น

หากเกินกำหนดดังกล่าว ไม่อาจใช้สิทธินี้ได้

ความไม่พอใจในตัวสินค้า ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการ ส่งคืนร้านค้า ตัวอย่างเช่น บรรจุของไม่ดี เกิดแตกหักชำรุดเสียหาย สินค้าที่ส่ง

ไม่ตรงกับในรูป   มีการตกแต่งภาพจนเกินจริง   ในการนี้ หากเกิดข้อพิพาททางคดีความขึ้น ให้ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน ของเจ้าร้านค้า

อยู่ในเขตอำนาจ ของศาลในการพิพากษา คดี

2 สิทธิในการรับประกัน ว่า พระเครื่อง ที่เช่าบูชา นั้น เป็นพระแท้ จากร้านค้า ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับพระ

หรือ อาจมีระยะเวลา ในการรับประกัน มากกว่านั้น ตามที่ ร้านค้าระบุ กำหนดระยะเวลาไว้ ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 เดือน

การจะใช้สิทธิส่งคืนพระ  กรณีพระ ไม่แท้  ต้องมีหลักฐาน อันหนักแน่นว่า พระองค์นั้น ไม่แท้อย่างไร เป็น ลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น

นำพระ ส่งประกวดตามงานประกวด ที่ สมาคมผู้นิยม และ อนุรักษ์พระเครื่อง หรืองานประกวด พระเครื่องที่ทราบได้ตามสมควรว่าเป็นงาน

ที่มีี่มาตรฐาน ( หมายถึงมีกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นที่ นับถือกันในวงการพระเครื่อง ได้เข้าร่วมตัดสินพระเครื่องในงานนั้นๆ ) ได้จัดขึ้น

หรือ ส่งตรวจสอบ กับทางเว๊ปไซด์ DD-PRA.COM   หรือ ส่งตรวจสอบ กับเว๊ป U AMULET .COM ซึ่งหากพระเครื่ององค์ดังกล่าว

ซึ่งเช่าจากร้านค้า ผลตรวจสอบ ปรากฏเป็นพระไม่แท้ ท่านสามารถ ใช้สิทธิส่งคืนพระ และได้รับเงินคืน เต็มจำนวน รวมถึงได้เงินค่าตรวจสอบ

( ค่าบัตรสมัครลงประกวด หรือ ค่าส่งพระไปตรวจสอบกับเว๊ป ต่างๆ 300 บาท )   คืนจากร้านค้า

สำหรับสมาชิืก ของเว๊ปไซด์ ANTIGPRA.COM

1.สมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตน และ ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แล้วเท่านั้น สามารถเปิดร้านค้าได้

หมายเลขบัญชีที่ให้กับทางเวบไซด์เพื่อการเปิดร้าน ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้สมัคร หรือ เป็นผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น

หรือปรากฏ อยู่ก่อน ที่ระบบร้านค้า จะเปิดใช้งาน ว่า สมาชิกรายนั้น เคยใช้หมายเลขบัญชีนั้นทำธุรกรรมอยู่ก่อน สามารถใช้

หมายเลขบัญชีธนาคารเดิมได้

 

1.1 กรณีบุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกของเว๊ป และ ได้เข้ามาเปิดร้านค้า ภายในเว๊ปไซด์ ANTIGPRA.COM หรือ PIGEONTOOLS.NET

ทางเว๊ปไซด์ คิดค่าบริการตามที่กำหนด คือ ปีละ 500 บาท  ลงสินค้าได้จำนวน 150 ยูนิต ( รายการ ) และ ยินดีปฏิบัติตามกฏในส่วนของร้านค้า

ทุกประการ

2.สมาชิกเว๊ปไซด์ ที่มีการยืนยันตัวตน และ ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเรียบร้อย  และทางเว๊ปมาสเตอร์ เปิดระบบร้านค้าให้ใช้งาน

สามารถ ลงจำนวนรายการสินค้า หรือ รายการพระเครื่องได้   ตามจำนวน FB คำชม เท่านั้น  หากทางเว๊ปมาสเตอร์ ตรวจสอบพบ

จะทำการแจ้งเตือน หากยังคงเพิกเฉย ทางเว๊ปมาสเตอร์ จะลบร้านค้านั้น ทันที

จำนวน ยูนิต ที่จะลง ในแต่ละร้านค้า สามารถลงได้ 150 ยูนิต หากมี FB มากกว่า 150 ทางเว๊ปมาสเตอร์ ขอเป็นผู้พิจารณา

เปิดร้านค้าที่ 2 ให้ ซึ่งในกรณีนี้ ทางเว๊ปมาสเตอร์ ต้องดูก่อนว่า พื้นที่ ในเครื่อง SERVER เหลือพื้นที่หรือไม่ หากเหลือพื้นที่

จะดำเนินการเปิดให้

3.สมาชิกร้านค้าทั้งที่เป็นสมาชิก เว๊ปไซด์ ANTIGPRA.COM   หรือ

บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก ของเว๊ป ANTIGPRA.COM ที่ได้เข้ามาเปิดร้านค้า โดยเสียค่าบริการ เป็นรายปี    

ยินยอม รับประกันพระแท้ กับ เพื่อนสมาชิก และ บุคคล ซึ่งมิใช่สมาชิกเว๊ปไซด์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับพระ

สมาชิกภายในเว๊ปไซด์ ที่ เช่าบูชาพระเครื่อง ในส่วนร้านค้า้มีสิทธิ  ใช้สิทธิความพึงพอใจ ได้

เช่น เช่า่บูชาพระเครื่อง ในส่วนร้านค้า และ ได้รับ สินค้า หรือพระเครื่อง รายการนั้นแล้ว เกิดไม่พอใจในสินค้านั้น ท่านสามารถส่งคืนยัง

เจ้าของร้านค้านั้นได้ ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับสินค้านั้น หากเกินกำหนดดังกล่าว ไม่อาจใช้สิทธินี้ได้

ความไม่พอใจในตัวสินค้าหรือพระเครื่อง ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการ ส่งคืนร้านค้า ตัวอย่างเช่น บรรจุของไม่ดี เกิดแตกหักชำรุดเสียหาย

สินค้าที่ส่ง ไม่ตรงกับในรูป   มีการตกแต่งภาพจนเกินจริง   ในการนี้ หากเกิดข้อพิพาททางคดีความขึ้น ให้ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน

ของเจ้าร้านค้าอยู่ในเขตอำนาจ ของศาลในการพิพากษา คดี


ร้านค้าทุกร้าน ที่เปิดร้านค้ากับทางเว๊ป ได้รับการยืนยันตัวตน แล้วทุกร้าน

แจ้งปัญหาร้องเรียน ต่างๆ ได้ที่ เว๊ปมาสเตอร์ ANTIGPRA.COM : EMAIL  antigpra@gmail.com  TEL  093-2480159

กฏกติกา นี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555